Profiel Gezinshuis De Puzzel.

 We hebben voor deze naam gekozen omdat het leven vaak een Puzzel is voor onze jongeren.

 De uitdaging ligt voor ons in het hebben van de kennis, van begrip en geduld om ieder kind zijn of haar eigen puzzel te laten oplossen of deze nu bestaat uit 300 of 3000 stukjes.

Wij zijn er van overtuigd dat ieder kind in een gezin hoort op te groeien. Als dit niet mogelijk is binnen het eigen gezin of netwerk kan dat bij ons.

Ons gezinshuis biedt warmte, stabiliteit, duidelijkheid, veiligheid en geborgenheid.

We geven de kinderen die bij ons komen wonen iets mee waardoor ze met positieve bagage de toekomst in kunnen gaan.

Wij respecteren daarbij de eigenheid van de jongeren en het systeem waar het vandaan komt.

De kracht van ons gezinshuis zit in het alledaagse.

 Wij kiezen voor een verticale groepssamenstelling zodat jongeren van elkaar kunnen leren. Problematiek willen we zo divers mogelijk zodat hulpvragen divers en uitdagend zijn.

Opvoedingsklimaat:

 Missie:

Gezinshuis De Puzzel is een gezinshuis dat het gezinsleven inzet als middel om een positieve gedragsverandering bij jongeren te bewerkstelligen opdat zij zich succesvol in de samenleving kunnen bewegen.

Visie:

Wij zorgen voor een gezellige ontspannen sfeer waarin jongeren de kans krijgen zichzelf te ontplooien, op zijn of haar niveau en talenten kunnen ontwikkelen.

Er is veel warmte in ons huis en wij zijn, afstandelijk, nabij en professioneel in staat om mee te bewegen met de jongeren die bij ons wonen.

Een van onze kwaliteiten ligt in het bieden van een huiselijk klimaat. Wij werken vanuit de relatie die jongeren met ons willen, kunnen en durven aan te gaan. Ook als dat niet het geval is zijn wij in staat om de begeleiding te bieden en de afstand te bewaren die nodig is om de jongeren zich prettig te laten voelen en ontwikkeling te laten doormaken.

We maken in ons leven en werk gebruik van humor. Daarbij zijn we duidelijk, open en eerlijk.

We geven jongeren veel vertrouwen en dagen ze graag uit om te onderzoeken waar hun talenten en passies liggen.

We zijn in staat onszelf weg te cijferen in het belang van de jongeren waar we niet mee bedoelen dat we over ons heen laten lopen of over onze eigen grenzen gaan.

Mede door de inzet van een pedagogisch medewerker voor een aantal uren per week zijn wij in staat om tijd voor onszelf vrij te maken en de jongeren meer individueel te begeleiden.

Onze eigen ontwikkeling.

Om onszelf te blijven ontwikkelen maken we gebruik van de coaching mogelijkheden op het gebied van samenwerken en zelfontplooiing.

Ook zullen we gebruik maken van de kennis van collega gezinshuisouders om ons ondernemerschap te ontwikkelen en om te reflecteren op ons handelen.

Het kind staat centraal.

De privacy van het kind is belangrijk en staat centraal binnen de grenzen die het gezinsleven toestaat.

Elke jongere heeft zijn/haar eigen kamer en we accepteren dit als hun eigen ruimte. Wij komen alleen op de kamers als dat echt noodzakelijk is en dan het liefst aangekondigd en met het kind samen. Hierbij zorgen wij voor hun en onze veiligheid door de deur open te laten.

Telefoontjes en geadresseerde post is privé. Wij observeren hoe een jongere hier mee omgaat en of er aan de hand daarvan speciale afspraken gemaakt moeten worden. Ook bekijken wij regelmatig de sociale media om te zien hoe een jongere hier mee omgaat.

Wij hoeven en willen niet alles weten.

Wij hebben geen geloofsovertuiging. Alle gezindten zijn welkom in ons huis. We hebben regelmatig gesprekken over “de zin van het leven” en respecteren daarin ieders mening.

Wij ervaren dat jongeren dit prettig vinden.

 We volgen de seksuele ontwikkeling van onze jongeren op gepaste afstand. Door de, hopelijk, verticale leeftijdsopbouw van de groep pakken jongeren onderling ook veel van elkaar op van waar ze aan toe zijn of zouden moeten zijn. We zullen regelmatig met ze in gesprek zijn over grenzen aangeven, aanvoelen, accepteren en seksuele ontwikkeling in de vorm van voorlichting.

Wij begrijpen dat er loyaliteitsconflicten kunnen ontstaan en doen daarom ook geen appèl op die loyaliteit. De eigen ouders en het eigen netwerk van de jongeren accepteren wij. We zullen hen tegenover het kind nooit afvallen en blijven hierin neutraal. Ouders doen wat binnen hun macht ligt om er voor het kind te zijn. Wij benoemen dat wij nooit hun ouders zullen worden maar dat we enkel taken van ze overnemen, mogelijk tot ze deze weer zelf kunnen oppakken.

Matching/Plaatsing:

Wij vinden een zorgvuldige matching van groot belang om een plaatsing te laten slagen.

 • Elke casus kan binnen ons huis besproken worden.
 • Een maand voor de plaatsing wordt door de plaatser een verslag aangeleverd waarin  de problematiek van het kind staat beschreven alsmede de situatie van het systeem rondom het kind. (ouders, familie, pleegouders, school e.d.)
 • Vervolgens wordt in een gesprek met alle betrokkenen beslist of plaatsing mogelijk is.
 • Logeren maakt onderdeel uit van de matching als blijkt dat er twijfels zijn rond de plaatsing.
 • Komt het kind bij ons wonen dan is regelmatig contact met de plaatser onderdeel van de plaatsing. Minimaal wekelijks gedurende de eerste 6 weken. Vaker als de situatie daar om vraagt. Daarna naar behoefte van het kind, de plaatser en of de gezinshuisouders.
 • Wij rapporteren dagelijks over de gang van zaken. Deze rapportage is voor betrokken plaatser en jongere beschikbaar ter inzage.
 • Van deze regels kan worden afgeweken als de situatie, bijvoorbeeld in geval van crisis, hier om vraagt.

Wat kunnen we bieden:

 1. Warmte
 2. Veiligheid
 3. Betrouwbaarheid
 4. Stabiliteit
 5. Duidelijkheid
 6. Humor
 7. Begrenzing
 8. Respect voor eigenheid
 9. Laten ontdekken van talenten en passies
 10. Sturing

Wij zijn eerlijk en recht door zee en zullen dit ook naar de zorgaanbieders zijn.

Wij houden van transparante, korte communicatie lijnen.

 Profiel:

Wij hebben, afhankelijk van de beschikbare ruimte, plaats voor 4 tot 8 jongeren.

Welke jongeren kunnen bij ons wonen?

 • Jongeren met een voorwaardelijke machtiging gesloten jeugdzorg.
 • Jongeren met een IQ van 70 of hoger.
 • Leeftijd 12 tot en met 23.
 • Kunnen profiteren van de warmte en veiligheid van het gezinsleven.
 • Geen plaatsing mogelijk in een pleeggezin.
 • In staat tot enige hechting.
 • Gemotiveerd zijn om te wonen in een gezinssituatie.

Waarbij willen en kunnen we bij helpen?

 • Externaliserende en internaliserende gedragsproblematiek.
 • Werken aan zelfredzaamheid
 • Werken aan zelfstandigheid.
 • Ontdekken van talenten en passies.
 • Werken aan vertrouwen krijgen.
 • Werken aan zelfvertrouwen (voeding, dieet, geloofsovertuiging)
 • Toekomstperspectief ontwikkelen (school, netwerk en hobby/sport)
 • 1 op 1 gesprekken
 • Stimuleren van contacten (netwerk, school)

Welke jongeren kunnen NIET bij ons wonen?

 • Jongeren die extreem gestructureerd moeten leven. Hierbij moet je denken aan jongeren met een ernstige vorm van ADHD.
 • Daders van seksueel misbruik.
 • Jongeren die bekent zijn met sadistische neigingen naar dieren in het algemeen.
 • Jongeren met ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag waarbij de veiligheid van de overige bewoners in gevaar komt.

Door de inzet van een pedagogisch medewerker zijn wij in staat om veel individuele aandacht te schenken aan problematieken die daar om vragen.

Ook zijn we hierdoor in staat om acuut en adequaat te reageren op vragen voor crisisplaatsingen.

Plaatsen die we kunnen aanbieden:

 • Langdurige zorg (> 3 jaar)
 • Kortdurende zorg (<3jaar)

Deel deze pagina